Các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ du lịch tại các điểm tham quan du lịch tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Chủ nhiệm ThS. Đỗ Đức Khả
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác

Chi tiết