Các yếu tố cấu thành thương hiệu hoa Đà Lạt

Chủ nhiệm TS. Phạm Thế Tri
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác

Chi tiết