“Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu cường độ - thời đoạn - tần suất (Indensity-Duration-Frequency: IDF) mưa tại một số đô thị của Việt Nam, thử nghiệm tại hai thành phố” mã số TNMT 2018.05.27

Chủ nhiệm TS. Thái Thị Thanh Minh
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 3558
  • Chủ nhiệm: TS. Thái Thị Thanh Minh
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 26/01/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp Bộ
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
  • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
  • Thời gian: 2018 - 2020

Đề tài KHCN khác