Đề tài cấp Bộ lĩnh vực Khoa học nhân văn

Cấp: Đề tài cấp Bộ, Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nhân văn
Tìm thấy 8 Đề tài cấp Bộ

Phát huy Nghệ thuật múa trong hội làng người Việt vùng Châu thổ sông Hồng

 • Chủ nhiệm: Vũ Dương Dũng
 • Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Phát triển ngành Chỉ huy Âm nhạc Việt Nam

 • Chủ nhiệm: Tạ Quang Đông
 • Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh

Phim Việt Nam - Thực trạng và giải pháp phát triển

 • Chủ nhiệm: Vũ Ngọc Thanh
 • Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh

Lễ phục triều Nguyễn - Phát huy giá trị

 • Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Hà
 • Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Phát huy Nghệ thuật múa trong hội làng người Việt vùng Châu thổ sông Hồng

 • Chủ nhiệm: Vũ Dương Dũng
 • Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Phát triển ngành Chỉ huy Âm nhạc Việt Nam

 • Chủ nhiệm: Tạ Quang Đông
 • Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh

Phim Việt Nam - Thực trạng và giải pháp phát triển

 • Chủ nhiệm: Vũ Ngọc Thanh
 • Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh

Lễ phục triều Nguyễn - Phát huy giá trị

 • Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Hà
 • Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội