Đề tài cấp đơn vị lĩnh vực Công nghệ nano

Cấp: Đề tài cấp đơn vị, Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ nano
Tìm thấy 1 Đề tài cấp đơn vị

Nghiên cứu hiện tượng plasmon tạo ra các phản ứng hóa học định xứ, ứng dụng trong công nghệ chế tạo tiên tiến

  • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Lường Lâm
  • Lĩnh vực: Các vật liệu nano (sản xuất và các tính chất)
  • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
  • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI