Đề tài cấp đơn vị lĩnh vực Khoa học giáo dục năm 2018

Cấp: Đề tài cấp đơn vị, Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học giáo dục
Tìm thấy 4 Đề tài cấp đơn vị

Ứng dụng các bài tập cơ bản nhằm phát triển thể lực cho nữ sinh viên học bóng rổ của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

 • Chủ nhiệm: Trần Duy Hoàng
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Sử dụng các trò chơi ngôn ngữ trong giờ dạy kỹ năng nói tiếng Anh nhằm nâng cao khả năng giao tiếp sinh viên tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

 • Chủ nhiệm: Hoàng Thị Tuyết Nhung
 • Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Sử dụng kỹ năng thứ 5 - Kỹ năng quan sát để nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

 • Chủ nhiệm: Tống Hưng Tâm
 • Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Nâng cao mức độ hài lòng của sinh viên khối ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường và Quản lý môi trường Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

 • Chủ nhiệm: Trần Thị Duyên
 • Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội