Đề tài cấp đơn vị lĩnh vực Khoa học nhân văn

Cấp: Đề tài cấp đơn vị, Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nhân văn
Tìm thấy 38 Đề tài cấp đơn vị

Chủ nghĩa cảm thương (Sentimentalisme) trong văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945 qua một số hiện tượng tiêu biểu

 • Chủ nhiệm: TS. Đặng Thị Ngọc Phượng
 • Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Khu ủy Trị – Thiên trong giai đoạn 1966 – 1968

 • Chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Lực
 • Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Quan hệ giữa Phật giáo với chính trị ở các vương quốc Sukhothai và Lan na

 • Chủ nhiệm: ThS. Trần Đình Hùng
 • Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Chốn xưa và ngân thành cố sự của Lý Nhuệ dưới góc nhìn tiểu thuyết tân lịch sử

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Tịnh Thy
 • Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Đặc điểm nghệ thuật "Truyện con vẹt"

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Anh Dân
 • Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Quân đội thời các Chúa Nguyễn (1558 - 1774)

 • Chủ nhiệm: ThS. Lê Thị Hoài Thanh
 • Lĩnh vực: Các vấn đề lịch sử và khảo cổ học khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Học thuyết Monroe và sự hiện thực hóa của nó ở khu vực Trung Mỹ (1823 - 1861)

 • Chủ nhiệm: ThS. Lê Thành Nam
 • Lĩnh vực: Các vấn đề lịch sử và khảo cổ học khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Tư tưởng dân chủ của Phan Bội Châu (1926 – 1940)

 • Chủ nhiệm: ThS. Đỗ Mạnh Hùng
 • Lĩnh vực: Các vấn đề lịch sử và khảo cổ học khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Quá trình thực dân Anh xâm chiếm Miến Điện (1824 - 1886)

 • Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Tuấn Bình
 • Lĩnh vực: Các vấn đề lịch sử và khảo cổ học khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Một số gương mặt nữ tiêu biểu trong nền văn xuôi đương đại Nhật Bản

 • Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Thị Xuân Vinh
 • Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Về sự dịch chuyển không gian trong truyện cổ tích thần kỳ

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân
 • Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Yếu tố hậu hiện đại trong tiểu thuyết Cha và con của Cormac Mc.Carthy

 • Chủ nhiệm: CN. Thế Thị Thùy Dương
 • Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Thế giới nghệ thuật trong “Genji Monogatari” của Murasaki Shikibu

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Anh Dân
 • Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp giáo dục cho giảng dạy và học tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Chủ nhiệm: ThS Ngô Thị Huyền Trang
 • Lĩnh vực: Triết học
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng hệ thống chính trị từ năm 1996 đến năm 2006

 • Chủ nhiệm: Lê Xuân Tú
 • Lĩnh vực: Các vấn đề của triết học và tôn giáo khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường ở Tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay.

 • Chủ nhiệm: Vũ Thị Kim Oanh
 • Lĩnh vực: Các vấn đề của triết học và tôn giáo khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tác động của cách mạng công nghiệp đến giá trị văn hoá truyền thống trong gia đình người Việt hiện nay.

 • Chủ nhiệm: Khuất Thị Nga
 • Lĩnh vực: Các vấn đề của triết học và tôn giáo khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước vào xây dựng nhà nước Việt Nam ngang tầm với nhiệm vụ lịch sử của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

 • Chủ nhiệm: Vũ Thị Thanh Thủy
 • Lĩnh vực: Các vấn đề của triết học và tôn giáo khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề con người trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam hiện nay.

 • Chủ nhiệm: Hoàng Diệu Thảo
 • Lĩnh vực: Các vấn đề của triết học và tôn giáo khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội