Đề tài cấp đơn vị lĩnh vực Khoa học tự nhiên

Cấp: Đề tài cấp đơn vị, Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học tự nhiên
Tìm thấy 314 Đề tài cấp đơn vị

Ứng dụng phần mềm Imindmap 6.2 trong thiết kế nội dung dạy học môn Giáo dục học ở trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Thúy Hằng
 • Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Xây dựng một số case study cho môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hương Giang
 • Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, sinh sản của giun Quế (Perionyx Excavatus Perrier.) và khả năng phân hủy chất thải hữu cơ ở quy mô hộ gia đình ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Chủ nhiệm: TS. Trần Văn Giang
 • Lĩnh vực: SINH HỌC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Nghiên cứu thành phần loài lưỡng cư ở vùng rừng núi Vân Canh, tỉnh Bình Định

 • Chủ nhiệm: ThS. Dương Đức Lợi
 • Lĩnh vực: SINH HỌC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Tổng hợp chất màu xanh sử dụng trong lĩnh vực trang trí và gốm sứ

 • Chủ nhiệm: ThS. Đinh Quý Hương
 • Lĩnh vực: SINH HỌC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Tính cân bằng trong các hệ axit - bazơ phức tạp theo phương pháp giản đồ Logarit nồng độ với sự hỗ trợ của phần mềm Microsoft Excel

 • Chủ nhiệm: ThS. Phạm Yên Khang
 • Lĩnh vực: HOÁ HỌC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Nghiên cứu thành phần hóa sinh, giá trị dinh dưỡng và chữa bệnh của dịch chiết thân và lá cây càng cua (Peperomia pellucida L.)

 • Chủ nhiệm: ThS. Phùng Thị Bích Hòa
 • Lĩnh vực: SINH HỌC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu cây Gừng một lá ở một số tỉnh miền Trung Việt Nam

 • Chủ nhiệm: ThS. Phạm Việt Tý
 • Lĩnh vực: SINH HỌC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Nghiên cứu thành phần hóa học của dịch chiết lá cây chè xanh [Camellia sinenssis O.Ktze] ở Truồi, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Ngô Duy Ý
 • Lĩnh vực: SINH HỌC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Nghiên cứu sinh thái phân bố của các loài cá Chình (Anguilla) ở hệ thống sông Hương và sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Duy Thuận
 • Lĩnh vực: SINH HỌC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Nghiên cứu một số ký sinh trùng ngoại ký sinh trên cá Dìa (Siganus guttatus) giai đoạn cá hương đến cá giống nuôi ở đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế

 • Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Tý
 • Lĩnh vực: SINH HỌC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Xây dựng phần mềm nhập điểm bằng giọng nói dựa trên mô hình Markov ẩn

 • Chủ nhiệm: ThS. Trần Hoài Nhân
 • Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Các giải pháp an ninh trên hệ thống mạng máy tính trường Đại học Sư phạm Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Võ Trọng An,
 • Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Tìm hiểu thuật toán tìm kiếm địa phương và ngôn ngữ Comet

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Đức Nhuận
 • Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Nghiên cứu một số giải thuật lập lịch trên mạng chuyển mạch chùm quang

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hồng Quốc
 • Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Nghiên cứu chất lượng hạt phấn của cây Cóc đỏ (Lumnizera littorea)

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Quốc Dung
 • Lĩnh vực: SINH HỌC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu và dịch chiết cây lá lốt ở tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Đặng Thị Thanh Nhàn
 • Lĩnh vực: SINH HỌC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Về căn Jacobson của một số nữa vành cụ thể

 • Chủ nhiệm: ThS. Lê Hoàng Mai
 • Lĩnh vực: Toán học cơ bản
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý máu của giống lợn Cỏ huyện A Lưới,1 tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Tường Vy
 • Lĩnh vực: SINH HỌC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Mô hình hoá và mô phỏng máy điện dị bộ nguồn kép

 • Chủ nhiệm: ThS. Ngô Văn Quang Bình
 • Lĩnh vực: VẬT LÝ
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế