Giá trị của nhân cách Hồ Chí Minh đối với việc giáo dục sinh viên trường Đại học Sư phạm, ĐH Huế

Chủ nhiệm ThS. Nguyễn Văn Quang
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..

Chi tiết