Giáo dục tấm gương tự học của Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

Chủ nhiệm ThS. Lê Văn Thuật
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..

Chi tiết