Nghiên cứu chế tạo thiết bị quản lý phụ tải điện thông minh (Smart meter)

Chủ nhiệm TS. Nguyễn Minh Ý
Lĩnh vực:

Chi tiết