“Nghiên cứu chi tiết hóa cấp độ rủi ro lũ, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn có xét đến vai trò của hồ chứa trên lưu vực sông Mã thuộc Thanh Hóa” mã số TNMT 2018.05.37

Chủ nhiệm TS. Hoàng Thị Nguyệt Minh
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 3553
  • Chủ nhiệm: TS. Hoàng Thị Nguyệt Minh
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 26/01/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp Bộ
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
  • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
  • Thời gian: 2018 - 2020

Đề tài KHCN khác