“Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, xây dựng Hệ thống công khai, minh bạch cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK trong quản lý chất thải” mã số TNMT 2018.05.03

Chủ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 3556
  • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 26/01/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp Bộ
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
  • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
  • Thời gian: 2018 - 2020

Đề tài KHCN khác