Nghiên cứu hiện tượng plasmon tạo ra các phản ứng hóa học định xứ, ứng dụng trong công nghệ chế tạo tiên tiến

Chủ nhiệm TS. Nguyễn Lường Lâm
Lĩnh vực: Các vật liệu nano (sản xuất và các tính chất)

Chi tiết

Nghiên cứu hiệu ứng plasmon bề mặt đế ITO phủ hạt nano vàng trong phản ứng hóa học thay đổi bề mặt không xử dụng vật liệu quang xúc tác

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 3572
  • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Lường Lâm
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 26/01/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
  • Lĩnh vực: Các vật liệu nano (sản xuất và các tính chất)
  • Thời gian: 2018