Nghiên cứu tạo cây con Gõ đỏ (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) từ hạt

Chủ nhiệm TS. Trần Việt Hà
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.

Chi tiết