Quan điểm đối ngoại trong Tuyên ngôn độc lập và vận dụng của Đảng giai đoạn 1945 - 1954

Chủ nhiệm ThS. Trần Văn Lực
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..

Chi tiết