Thiết kế, chế tạo mô hình thí nghiệm xử lý nước thải bằng công nghệ hiếu khí Aeroten.

Chủ nhiệm Mạc Duy Hưng
Lĩnh vực:

Chi tiết