Thực trạng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trí tuệ ở cấp Tiểu học trên địa bàn thành phố Huế

Chủ nhiệm ThS. Mai Thị Thanh Thủy
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 5840
  • Chủ nhiệm: ThS. Mai Thị Thanh Thủy
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 18/02/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
  • Thời gian: 2015