Tính cân bằng trong các hệ axit - bazơ phức tạp theo phương pháp giản đồ Logarit nồng độ với sự hỗ trợ của phần mềm Microsoft Excel

Chủ nhiệm ThS. Phạm Yên Khang
Lĩnh vực: HOÁ HỌC

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 5830
  • Chủ nhiệm: ThS. Phạm Yên Khang
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 18/02/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  • Lĩnh vực: HOÁ HỌC
  • Thời gian: 2015