Ứng dụng lý thuyết cực trị để mô hình hóa tổng lượng mưa hằng ngày tại Việt Nam

Chủ nhiệm TS. Phạm Quang Khoái
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.

Chi tiết