Ứng dụng phần mềm Imindmap 6.2 trong thiết kế nội dung dạy học môn Giáo dục học ở trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Chủ nhiệm ThS. Phạm Thị Thúy Hằng
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.

Chi tiết