Xây dựng hệ thống tra cứu và đặt mượn trực tuyến tài liệu thư viện Trường Đại học Kinh tế - Luật

Chủ nhiệm CN. Nguyễn Thôn Dã
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 5654
  • Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Thôn Dã
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 18/02/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Trường Đại học Kinh tế - Luật
  • Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
  • Thời gian: 2012 - 2013