Xây dựng một số case study cho môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Chủ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Hương Giang
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.

Chi tiết