Xây dựng phần mềm nhập điểm bằng giọng nói dựa trên mô hình Markov ẩn

Chủ nhiệm ThS. Trần Hoài Nhân
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.

Chi tiết